گزارش تایید دستورالعمل جوشکاری (PQR) چیست؟

تعریف

PQR کوته‌نوشت عبارت Procedure Qualification Record یعنی گزارش تایید دستورالعمل جوشکاری است.

هدف

هدف از انجام آزمايش‌های تعيين كيفيت روش جوشكاری اين است كه نشان دهيم كيفيت مواد اوليه، روش و فلز جوش حاصله با آنچه در WPS خواسته شده يكسان است. اينكار توسط تهيه PQR طي مراحل زير صورت می‌گيرد:

الف – آماده‌سازی و جوشكاری نمونه مناسب
ب – آزمايش نمونه‌های حاضر شده
ج – بازبينی نتايج و نتيجه‌گیری راجع به مراحل آماده‌سازی ،‌جوشكاری و آزمايش‌ها
د – تایيد روش و مواد مورد استاده در فرآيندهای جوشكاری (Approval)

روش آماده‌سازی و جوشكاری نمونه‌های مناسب و آزمايش‌های تعيين كيفيت جوش

فلز پايه و آماده‌سازی آن از نظر طرح پخ بايد دقيقاً مطابق با استاندارد باشد. ابعاد و اندازه نمونه نيز می‌بايست حداقل مطابق آنچه در ادامه اين مبحث خواهد آمد تهيه شود.

تمامی جوش‌ها بايد در وضعيت‌های تخت، افقي، عمودی و بالای سر تقسيم‌بندی شده و مطابق با حالتی كه در سازه جوشكاری می‌شوند نمونه تهيه شود. وضعيت‌های مختلف جوشكاری‌های شياری، لوله و گوشه‌ای در قسمتهای مختلف شكل‌های ضميمه H آمده است.


مشخصات روش جوشکاری (WPS) چیست؟

در این رابطه بخوانید:

مشخصات روش جوشکاری (WPS) چیست؟


انواع آزمايش‌های مورد نياز برای جوش‌های شياری و هدف از انجام آن‌ها

 • آزمايش كششی با نمونه‌های كوچک برای اندازه‌گیری استحكام كششی (Tension Test)
 • آزمايش خمش – ريشه برای سلامت جوش (Root – Bend Test)
 • آزمايش خمش – سطحی (گرده برای سلامت جوش (Side – Bend Test)
 • آزمايش خمش – جانبی برای سلامت جوش (Side – Bend Test)
 • آزمايش‌های خمشی ريشه و سطح طولی براي سلامت جوش (Longitudinal Face, Root – Bend Test)
 • آزمايش كشش از فلز جوش برای خصوصيات مكانيكی فرآيندهای (ESW, EGW , All – Weld – Metal Test)
 • آزمايش ضربه در صورت تعيين برای فرآيندهای ESW, EGW جهت چقرمگی (Impact Test)
 • آزمايش ماكرواچ براي سلامت و نفوذ مؤثر (ساق) جوش در اتصالات شياری با نفوذ جزیی (Macroetch Test)
 • آزمايش راديوگرافی يا اولتراسونيک برای سلامت جوش (Nondestructive Testing)

همچنين برای جوش‌های گوشه‌ای (Fillet) آزمايش‌های زير مورد نياز است:

 • آزمايش ماكرواچ برای تشخيص سلامت و ذوب كافی جوش
 • آزمايش خمشی جانبی برای سلامت جوش
 • آزمايش كشش از فلز جوش برای خصوصيات مكانيكی

منبع


کنترل کیفی چیست؟

در ادامه بخوانید:

کنترل کیفی چیست؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *